logogsmgigant
Voorwaarden

ALGEMENE VOORWAARDEN

Algemene Voorwaarden Ombits
(GSMgigant.nl is een onderdeel van Ombits )

ALGEMENE VOORWAARDEN VOOR LEVERING AAN CONSUMENTEN EN BEDRIJVEN

VAN: 

-OMBITS

-Noordse Stern 32

gevestigd en kantoorhoudende te Emmen

Hierna te noemen: gebruiker.

Deze voorwaarden zijn gedeponeerd, onder nummer 3160 kamer van koophandel en fabrieken voor Groningen.

 

 

Artikel 1. Definities

In deze algemene voorwaarden wordt verstaan onder:
'gebruiker': de gebruiker van de algemene voorwaarden;
'consument': een wederpartij die een natuurlijke persoon is en niet handelt in de uitoefening van een bedrijf of beroep;
'consumentenkoop': de koop met betrekking tot een roerende zaak, die wordt gesloten door een verkoper die handelt in de uitoefening van een beroep of bedrijf, en een koper, natuurlijk
persoon, die niet handelt in de uitoefening van een beroep of bedrijf.

 

Artikel 2. Toepasselijkheid van deze voorwaarden

1. Deze voorwaarden gelden voor iedere aanbieding en iedere overeenkomst tussen gebruiker en een consument waarop gebruiker deze voorwaarden van toepassing heeft verklaard,
voor zover van deze voorwaarden niet door partijen uitdrukkelijk en schriftelijk is afgeweken.

2. De onderhavige voorwaarden zijn eveneens van toepassing op overeenkomsten met gebruiker, voor de uitvoering waarvan derden dienen te worden betrokken.

 

Artikel 3. Offertes

1. Alle door gebruiker uitgebrachte offertes worden gestand gedaan voor een termijn van maximaal 30 dagen.

2. Gebruiker kan niet aan haar offerte worden gehouden indien de consument had behoren te begrijpen dat de offerte dan wel een onderdeel daarvan een kennelijke vergissing of
verschrijving bevat.

3. Gebruiker is slechts aan haar offerte gebonden indien de aanvaarding hiervan door de consument schriftelijk binnen 30 dagen worden bevestigd. De in een offerte vermelde prijzen zijn
inclusief 19% BTW, tenzij anders aangegeven. (Zie ook: Artikelsgewijze toelichting onder 1)

 

Artikel 4. Levering

1. Tenzij anders overeengekomen, geschiedt levering af winkel/magazijn van gebruiker te Emmen.

2. De consument is verplicht de gekochte zaken af te nemen op het moment waarop deze hem worden bezorgd dan wel op het moment waarop deze volgens de overeenkomst voor hem ter
beschikking staan.

3. Indien de consument de afname weigert of nalatig is met het verstrekken van informatie of instructies, noodzakelijk voor de levering, zullen de artikelen worden opgeslagen voor risico
van de consument. De consument zal in dat geval alle aanvullende kosten, waaronder in ieder geval opslagkosten, verschuldigd zijn.

4. Bezorging van aankopen geschiedt tegen een vooraf gecommuniceerde vergoeding tenzij dit anders is weergegeven. Gebruiker behoudt het recht bij het sluiten van de overeenkomst dergelijke kosten afzonderlijk op te geven. (Zie ook: Artikelsgewijze
toelichting onder 2)

 

Artikel 5. Levertijd

1. De door gebruiker opgegeven levertijden gelden weliswaar bij benadering en zijn ook geen fatale termijnen maar zullen de uiteindelijke levertijd, behoudens overmacht met nooit meer
dan één week overschrijden.

2. Bij niet tijdige levering dient de consument gebruiker schriftelijk in gebreke te stellen en gebruiker een redelijke termijn te stellen haar verplichtingen alsnog na te komen.

 

 

Artikel 6. Technische eisen enz.

Indien de in Nederland te leveren artikelen buiten Nederland moeten worden gebruikt is gebruiker er verantwoordelijk voor dat de te leveren zaken voldoen aan de technische eisen of
normen die worden gesteld door wetten of bepalingen van het land waar de zaken moeten worden gebruikt, doch uitsluitend wanneer bij het sluiten van de koop van het gebruik in het

buitenland uitdrukkelijk melding is gemaakt. (Zie ook: Artikelsgewijze toelichting onder 3)

 

Artikel. 7 Garantie

1. Gebruiker garandeert dat de door haar verkochte zaken vrij zijn van materiaal-, ontwerp- en fabricagefouten gedurende een periode van 6 maanden na levering althans gedurende een
periode die door de producent van dat betreffende artikel wordt gegarandeerd.

2. Indien de in lid 1 genoemde garantie van toepassing is en de geleverde zaken een gebrek vertonen is de gebruiker verplicht binnen 30 dagen nadat de consument hem schriftelijk het
gebrek heeft gemeld de zaken te herstellen.

3. Zaken die plegen te worden thuisbezorgd worden aan huis gerepareerd, alle andere zaken dienen bij de gebruiker ter reparatie te worden aangeboden. Bij reparatie aan huis binnen de
garantieperiode geschiedt dit kosteloos, daarna worden naast de kosten van reparatie ook de voorrijkosten ad €75,- in rekening gebracht. (Zie ook: Artikelsgewijze toelichting onder 4)

4. De gebruiker kan er voor kiezen om de zaken te vervangen.

5. De consument kan slechts vervanging van de zaken of ontbinding van de koopovereenkomst vorderen indien in de garantieperiode:

- de gebruiker tot tweemaal toe een vruchteloze poging heeft gedaan een zelfde gebrek te herstellen en dit gebrek voldoende ernstig is om vervanging of ontbinding te rechtvaardigen;

- indien de consument aantoont dat de zaken zoveel gebreken vertoont of heeft vertoond dat deze niet aan de overeenkomst beantwoordt en dat deze gebreken vervanging of ontbinding
rechtvaardigen;

6. De garantie vervalt indien de consument schade veroorzaakt door een onjuiste behandeling van een gegarandeerde zaak.

Onder onjuiste behandeling wordt onder meer verstaan: (Zie ook: Artikelsgewijze toelichting onder 5)

7. De consument dient aan te tonen dat de zaak binnen de garantietermijn een gebrek vertoont waarvoor deze garantie geldt. De garantie vervalt als het type- of serienummer van een zaak
zijn verwijderd of gewijzigd.

 

Artikel 8. Eigendomsvoorbehoud

Gebruiker blijft volledig eigenaar van een door haar verkochte zaak tot het moment dat de koopprijs volledig is voldaan.

 

Artikel 9. Gebreken; klachttermijnen

1. De consument dient de gekochte zaken bij levering - of zo spoedig daarna als mogelijk - te (laten) onderzoeken. Hierbij dient de consument na te gaan of de geleverde zaak aan de
overeenkomst beantwoordt, te weten:

- of de juiste zaak is geleverd;

- of de geleverde zaak voldoet aan de overeengekomen kwaliteitseisen of - indien deze ontbreken - aan de eisen die gesteld mogen worden voor een normaal gebruik.

2. Wordt een zichtbaar gebrek of tekortkoming geconstateerd, dan dient de consument deze binnen 3 dagen na levering aan gebruiker te melden.

3. Een niet zichtbaar gebrek dient de consument binnen 3 dagen na ontdekking, doch uiterlijk binnen 12 maanden na levering schriftelijk te melden aan gebruiker. (Zie ook: Artikelsgewijze
toelichting onder 6)

 

Artikel 10. Prijsverhoging

1. Indien gebruiker met de consument een bepaalde prijs overeenkomt, is gebruiker niettemin gerechtigd tot verhoging van de prijs.

2. Indien een prijsverhoging plaatsvindt gedurende de eerste drie maanden na het sluiten van de overeenkomst, kan de consument de overeenkomst ontbinden ongeacht het percentage
van de verhoging.

3. Indien de prijsverhoging plaatsvindt na drie maanden na het sluiten van de overeenkomst heeft de consument het recht de overeenkomst te ontbinden, indien de prijsverhoging meer
beloopt dan 5%.

 

Artikel 11. Betaling

1. Tenzij anders overeengekomen dient betaling netto contant plaats te vinden.

2. Indien betaling niet contant plaatsvindt dient deze te geschieden binnen 8 dagen na factuurdatum, op een door gebruiker aan te geven wijze en in de valuta waarin is gefactureerd.

3. Na het verstrijken van 10 dagen na de factuurdatum is de consument van rechtswege in verzuim; de consument is vanaf het moment van in verzuim treden over het opeisbare bedrag
een rente verschuldigd van 1% per maand, tenzij de wettelijke rente hoger is in welk geval de wettelijke rente geldt.

4. In geval van faillissement of surseance van betaling van de consument zijn de vorderingen van gebruiker en de verplichtingen van de consument jegens gebruiker onmiddellijk
opeisbaar. (Zie ook: Artikelsgewijze toelichting onder 7)

 

Artikel 12. Incassokosten

1. Is de consument in gebreke of in verzuim met het nakomen van één of meer van zijn verplichtingen, dan komen alle redelijke kosten ter verkrijging van voldoening buiten rechte voor
rekening van consument plus alle bijkomende incasso kosten. In ieder geval is de consument in het geval van een geldvordering verschuldigd:

- over de eerste € 6.500,- 15%

- over het meerdere tot € 13.000,- 10%

- over het meerdere tot € 32.500,- 8%

- over het meerdere tot € 130.000,- 5%

- over het meerdere 3%

2. Indien gebruiker aantoont hogere kosten te hebben gemaakt, welke redelijkerwijs noodzakelijk waren, komen ook deze voor vergoeding in aanmerking. (Zie ook: Artikelsgewijze
toelichting onder 8)

 

Artikel 13. Aansprakelijkheid.

1. De aansprakelijkheid van gebruiker is beperkt tot een herleven van de betreffende zaak dan wel restitutie van de koopsom.

2. Voor plaatsing van zaken bij consument heeft gebruiker een verzekering gesloten die de gevolgen van wettelijke aansprakelijkheid dekt voor een bedrag, gebruikelijk in de branche van
gebruiker. In het geval van wettelijke aansprakelijkheid is de aanspraak van de consument jegens gebruiker beperkt tot de uitkering van de verzekeringsmaatschappij in het onderhavige

geval.

3. Voor gebreken in geleverde zaken geldt de aansprakelijkheid zoals geregeld in artikel 7 van deze voorwaarden.

4. Bovenstaande beperkingen gelden niet indien de schade is te wijten aan opzet en/of grove schuld en/of verwijtbaar handelen van gebruiker of haar ondergeschikten. (Zie ook:
Artikelsgewijze toelichting onder 9)

 

Artikel 14. Overmacht

1. Onder overmacht wordt in deze algemene voorwaarden verstaan naast hetgeen daaromtrent in de Wet en Jurisprudentie wordt begrepen, alle van buiten komende oorzaken, voorzien of
niet-voorzien waarop gebruiker geen invloed kan uitoefenen, doch waardoor gebruiker niet in staat is haar verplichtingen na te komen, werkstakingen bij gebruiker daaronder begrepen.

2. Gebruiker heeft ook het recht zich op overmacht te beroepen, indien de omstandigheid die (verdere) nakoming verhindert, intreedt nadat gebruiker haar verbintenis had moeten
nakomen.

3. Tijdens overmacht worden de levering- en andere verplichtingen van gebruiker opgeschort. Indien de periode waarin door overmacht nakoming van de verplichtingen door gebruiker
niet mogelijk is langer duurt dan 2 weken, zijn beide partijen bevoegd de overeenkomst te ontbinden, zonder dat er in dat geval een verplichting tot schadevergoeding bestaat.

4. Indien gebruiker bij het intreden van de overmacht al gedeeltelijk aan haar verplichtingen heeft voldaan, of slechts gedeeltelijk aan haar verplichtingen kan voldoen, is zij gerechtigd het
reeds geleverde c.q. het leverbare deel afzonderlijk te factureren en is de consument gehouden deze factuur te voldoen als betrof het een afzonderlijk contract.

Dit geldt echter niet als het reeds geleverde c.q. leverbare deel geen zelfstandige waarde heeft.

 

Artikel 15. Geschillenbeslechting

De rechter in de woonplaats van gebruiker is bij uitsluiting bevoegd kennis te nemen van geschillen, tenzij de kantonrechter bevoegd is. Niettemin blijft gebruiker bevoegd de consument
te dagvaarden voor de volgens de wet of verdrag bevoegde rechter. (Zie ook: Artikelsgewijze toelichting onder 10)

 

Artikel 16. Toepasselijk recht

Op elke overeenkomst tussen gebruiker en de consument is Nederlands recht van toepassing. Het Weens koop-verdrag is uitdrukkelijk uitgesloten.

 

Artikel 17. Wijziging en vindplaats van de voorwaarden

Deze voorwaarden zijn gedeponeerd ten kantore van de Kamer van Koophandel te Groningen.

Van toepassing is steeds de laatst gedeponeerde versie c.q. de versie zoals die gold ten tijde van het totstandkoming van de onderhavige transactie.

 

Artikel 18.

Iedere klant wordt standaard opgenomen in onze mailinglist. Mocht u geen mail van ons willen ontvangen stuur ons dan even een email of vermeld dit bij uw bestelling.

Ombits